En mann påpekte at Universitet i Oslo den senere tid hadde øremerket flere postdoktorstillinger for kvinner, og stilte spørsmål ved om denne praksisen er i samsvar med likestillingsloven. Også to stillingsutlysninger ved Universitetet i Bergen ble klaget inn for Ombudet.

Ombudet viste til at Universitetets utlysning av og tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger er direkte regulert i universitetsloven hvor det heter at "Styret kan bestemme at en stilling kun skal utlyses for det underrepresenterte kjønn". Universitetsloven som den yngste og mest spesielle loven går foran likestillingsloven der det kan påvises motstrid. I dette tilfelle vil imidlertid forskjellsbehandlingen være i samsvar med likestillingsloven, jfr. regelen om positiv særbehandling av det ene kjønn dersom dette fremmer likestilling. Ombudet kom til at tiltaket Universitetet hadde iverksatt for å få ansatt flere kvinner i forsker- og undervisningsstillinger fremmer likestilling. Universitets utlysning av postdoktorstillinger bare for kvinner er altså ikke i strid med norsk rett. Etter Ombudets syn er det positivt at universitetsloven åpnet for å ta i bruk radikale virkemidler i arbeidet for større likestilling i akademia.

Saksnummer: 1999/064
Emne: postdoktorstillinger, universitetet, kvinner
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2