En organisasjon henvende seg på bakgrunn av en stillingsutlysning i en kommune. På tross av at begge stillingene krevde fagarbeiderutdanning, var stillingene utlyst med ulik avlønning. Annonsen gjaldt stillinger innenfor henholdsvis bygg/vedlikehold og omsorg.

Likestillingsombudet redegjorde for at likelønnsbestemmelsen ikke stiller krav om at det skal utbetales et likt kronebeløp for arbeid av lik verdi, men at lønnsfastsettelsen skal skje etter de samme kriterier for kvinner og menn. Likestillingsloven er altså ikke til hinder for ulikheter som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, utdanning, markedsverdi osv, så lenge kvinner og menn vurderes på samme måte etter disse kriteriene.

For å kunne vurdere om en avlønning er i strid med likestillingsloven, må det tas utgangspunkt i to konkrete personer, en mann og en kvinne, og deres lønnsforhold. Lønnsopplysninger i en stillingsannonse kan således ikke være i strid med likestillingsloven. Det kan imidlertid være grunn til å følge med når personene ansettes for å se til at likestillingslovens krav om lik lønn for arbeid av lik verdi blir fulgt.

Saksnummer: 1999/005
Emne: likelønn, stillingsannonse
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.1,  § 3.0