Likestillingsombudet mottok klage på stipendprogrammet ved en forskningsinstitusjon. Dette var et spesielt program for kvinner der hensikten var å øke kvinners deltaking i forskning på det aktuelle fagområdet. Ifølge klager medførte programmet at kvinner i praksis ble utestengt fra ordinære programmer, samtidig som de økonomiske rammer for kvinneprogrammet var svært trange. Ifølge klager førte dette til at kvinners mulighet til å delta i forskningsprogrammer innen det aktuelle fagområdet var blitt mindre som følge av kvinneprogrammet.

Forskningsinstitusjonen avviste at fordelingen av forskningsmidler i praksis fører til en forskjellsbehandling av kvinner, og mente at man ved tildelingen holdt seg til gjeldende regelverk.

I løpet av saksbehandlingstiden hos Likestillingsombudet ble stipendreglene behandlet i forskningsinstitusjonens eget habilitets- og klageutvalg. Utvalget kom til at reglene for stipendtildeling må endres. Etter utvalgets syn må tildelinger under kvinneprogrammet komme i tillegg til andre programmer. Dette tilsier at kvinnelige søkere først behandles på linje med menn, og at tildelinger av midler fra Kvinnestipendprogrammet kommer som en tilleggsmulighet.

Likestillingsombudet støttet klageutvalgets avgjørelse, og mente saken med dette løste seg på en tilfredsstillende måte.

Saksnummer: 1999/251
Emne: særbehandling av kvinner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0