En mann klaget over at hans familie ikke hadde fått dekket utgifter til svangerskapskontroll. Familien hadde heller ikke fått utbetalt engangsstønad etter fødselen. Mannen var bosatt i utlandet, men var medlem av det norske trygdesystemet. Hans kone var ikke medlem av Folketrygden. Mannen mente at dersom forholdet hadde vært motsatt, ville familien hatt krav på disse stønadene.

Forutsatt at mannen har rett til utvidet stønad fra Folketrygden, mente Likestillingsombudet familien har krav på stønad til svangerskapskontroll, og viste til opplysninger fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

Engangsstønad etter fødsel utbetales bare dersom moren er knyttet til norsk trygdesystem. Regelen gjør forskjell på kvinner som er medlem av Folketrygden og kvinner som ikke er det. Etter Likestillingsombudets syn er ikke dette en forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Likestillingsombudet mente reglene for engangsstønad likevel har et kjønnsperspektiv. En kvinne som føder barn har krav på engangsstønad dersom hun ikke har opparbeidet seg rett til fødselspenger. Dersom far er i samme situasjon vil han ikke ha krav på den samme stønaden. Likestillingsombudet vil se nærmere på denne problemstillingen.

 

Saksnummer: 2000/217
Emne: utlandet
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0