En organisasjon klaget over ulik godtgjøring for ulike grupper arbeidstakere i kommunal sektor i forbindelse med arbeid i nyttårshelgen 2000.

Bakgrunnen var en avtale inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner innen E-verkssektoren om godtgjøring for beredskapsvakter i forbindelse med årtusenskiftet. Denne avtalen ga de E-verkstilsatte langt høyere godtgjøring enn andre kommunale arbeidstakere. Klager mente denne forskjellsbehandlingen var et brudd på likelønnsbestemmelsen. Klager påpekte at E-verksansatte er en mannsdominert yrkesgruppe, mens klagers medlemmer i helse- og sosialsektoren er kvinnedominerte yrkesgrupper.

Likestillingsombudet ga ikke klager medhold og konkluderte med at arbeidsgiver ikke hadde brutt likestillingsloven. I sin begrunnelse la Ombudet vekt på at det bare var E-verksansatte som var omfattet av den spesielle avtalen, andre mannsdominerte yrkesgrupper i kommunen hadde samme vilkår som klagers medlemmer. Ombudet mente videre at kommunen hadde en saklig grunn til å forskjellsbehandle E-verkstilsatte fordi de av NVE var pålagt særskilte krav som tilsynsmyndighet og de konsekvenser manglende beredskap kunne medføre.

Saksnummer: 1999/231
Emne: godtgjøring
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0