En skole hadde bare korpstilbud til jenter etter at skolens guttekorps ble nedlagt på grunn av manglende rekruttering. Noen gutter ønsket å begynne i jentekorpset, men ble avvist.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, og har egne bestemmelser når det gjelder foreninger. Foreninger skal være åpne for begge kjønn dersom medlemsskapet er av betydning for medlemmenes yrkesmulighet, faglige mulighet eller når foreningens formål i det vesentlige er å bidra til å løse alminnelige samfunnsproblemer. Etter Likestillingsombudets vurdering kommer ikke et skolekorps inn under noen av disse kriteriene.

Likestillingsombudet konkluderte med at korpset ikke kan pålegges å være åpent for begge kjønn.

Saksnummer: 2000/074
Emne: foreninger, barn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 8.0