En mann ville vite hvorfor det arbeider så få menn hos Likestillingsombudet, og hvorfor kvotering ikke er tatt i bruk for å øke andelen menn.

Likestillingsombudet redegjorde for likestillingslovens bestemmelser når det gjelder kvotering og positiv særbehandling. Loven stiller krav om at positiv særbehandling bare kan brukes dersom det fremmer likestilling i samsvar med lovens formål. I lovens formålsparagraf går det fram at loven særlig skal bedre kvinners vilkår. Etter fast praksis kan positiv særbehandling som hovedregel bare brukes overfor kvinner. Ett unntak gjelder stillinger i forbindelse undervisning av og omsorg for barn. Her kan menn foretrekkes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte og menn er i mindretall.

Å bruke kvotering som virkemiddel for å øke antall mannlige ansatte hos Likestillingsombudet vil altså være i strid med likestillingsloven.

Barne- og familiedepartementet arbeider nå med endringer i likestillingsloven. Etter planen skal disse legges fram for Stortinget i løpet av våren 2001. I den forbindelse har Likestillingsombudet foreslått å utvide bestemmelsen om positiv særbehandling ved ansettelser til også å gjelde menn. Etter Likestillingsombudets syn vil det fremme likestilling å få menn inn i kvinnedominerte yrker.

Saksnummer: 2000/194
Emne: menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0