Likestillingsombudet er kritisk til reglene for hva slags utdanning som kvalifiserer for lektorkompetanse i skoleverket. I dag er det slik at en sivilingeniør får lønn som lektor, mens en helsesøster eller jordmor med tilsvarende lang utdanning og praksis plasseres som adjunkt. Likestillingsombudet mener det kan stilles spørsmål ved om kvinnedominerte yrker verdsettes på samme måte som mannsdominerte yrker.

Likestillingsombudet har vurdert reglene for lønnsplassering i skoleverket på bakgrunn av en klage fra en kvinne. Reglene om dette er gitt i forskrift til opplæringsloven. I sin avgjørelse påpeker Ombudet at hun ikke har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til bestemmelsen innebærer en forskjellsbehandling som er i strid med likestillingsloven. Hun ber imidlertid Kirke,- undervisnings- og forskningsdepartementet om å vurdere vilkårene for lektorkompetanse ved en fremtidig revidering av forskriften.

Saksnummer: 2000/110
Emne: lønnsplassering, skoleverket, kvinnedominerte yrker
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0