En kvinne klaget til Likestillingsombudet over sin lønnsplassering. Kvinnen var ansatt som logoped på et kommunalt sykehus. Hun sammenliknet seg med en mannlig logoped som var ansatt ved en undervisningsinstitusjon. Kvinnen var lønnet som logoped i lønnstrinn 38, mens mannen var ansatt som adjunkt med opprykk i lønnstrinn 41.

Likestillingsombudet fastslo at begge var ansatt i den samme kommunen, og dermed innen samme virksomhet. Etter likestillingsloven skal arbeid av lik verdi lønnes likt. Kvinnen og mannen hadde likt fagområde og samme type klienter, og Likestillingsombudet kom derfor til at de utførte arbeid av lik verdi. Lik lønn betyr at lønnen skal fastsettes etter kjønnsnøytrale normer og prinsipper.

Årsaken til at kvinnen hadde lavere lønn enn mannen var at hun var avlønnet etter det kommunale lønnsregulativet, mens mannen var avlønnet etter det statlige lønnsregulativet. Det statlige lønnsregulativet gjelder for alle logopeder ansatt i Skoleetaten. Etter Ombudets syn var det mannens ansettelsessted, og ikke det faktum at han var mann, som gjorde at han fikk denne avlønningen.

Den ulike lønnen som følger av kommunal og statlig lønnsregulativ vil gjelde både kvinner og menn. Etter Likestillingsombudets syn er det lagt kjønnsnøytrale normer og prinsipper til grunn for avlønningen av både kvinnen og mannen.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at avlønningen av kvinnen ikke er i strid med likestillingsloven. Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda. Klagenemnda kom til samme resultat som Likestillingsombudet.

Saksnummer: 1999/210
Emne: tariff, arbeidsgiver t
Klager:
Lovanvendelse: § 5.0