Et flyselskap ga lønnskompensasjon i forbindelse med fødselspermisjon bare til kvinnelige flygere. Likestillingsombudet konkluderte med at praksisen var i strid med loven, og ba selskapet endre sine rutiner.

Folketrygden dekker bare lønn inntil seks ganger grunnbeløpet. Ansatte som tjener mer enn dette, er avhengig av tilskudd fra arbeidsgiver om de skal opprettholde full lønn under permisjonen.

I flyselskapet hadde to kvinnelige flygere mottatt kompensasjon av arbeidsgiver. For menn ble det imidlertid ikke gitt slik kompensasjon.

Flyselskapet forklarte at man ikke har noen avtale om kompensasjon, men at de to tilfellene ble innvilget etter avtale med daværende direktør. Kvinnene fikk beholde full lønn fordi selskapet ønsket å framstå som en attraktiv arbeidsplass for kvinner. Blant selskapets 360 flygere er det bare 6 kvinner.

Likestillingsombudet så positivt på at selskapet ønsket å øke andelen kvinnelige flygere, og påpekte at loven åpner for positiv særbehandling. Forutsetningen er at det fremmer likestilling. Etter likestillingsombudets syn er lønnskompensasjon forbeholdt kvinner ikke et tiltak som fremmer likestilling. Tvert i mot kan en slik ordning bidra til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønstre hvor mor har hovedansvar for barn og hjem.

I etterkant av Likestillingsombudets konklusjon endret flyselskapet sine rutiner, slik at selskapet nå betaler full lønn ved fødselspermisjon til alle ansatte i selskapet. Dette betyr altså at både kvinner og menn får kompensert lønnstapet mellom seks ganger grunnbeløpet og sin fulle lønn av arbeidsgiver. Ombudet så det som gledelig at saken løste seg på en tilfredsstillende måte.

Saksnummer: 2000/123
Emne: lønn, omsorgspermisjon, menn, flyselskap
Klager:
Lovanvendelse: § 3.0