På bakgrunn av et presseoppslag tok Likestillingsombudet opp spørsmålet om opptjening av pensjonspoeng for militærtjeneste.

I presseoppslaget gikk det fram at bare vernepliktige får pensjonspoeng under tjenesten. Personer som avtjener frivillig militærtjeneste får ikke pensjonspoeng. Likestillingsombudet påpekte at bare menn er omfattet av verneplikten, mens kvinners militærtjeneste er frivillig.

Saken endte med at regjeringen foreslo at også personer som avtjener frivillig militærtjeneste skal få pensjonspoeng. Stortinget vedtok senere forslaget. Likestillingsombudet sa seg fornøyd med vedtaket, men påpekte overfor Rikstrygdeverket at lovendringen må få tilbakevirkende kraft til fordel for kvinner som i dag er uførepensjonister og som har utført frivillig førstegangstjeneste.

Saksnummer: 1999/122
Emne: trygd, kvinner
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0