En mann klaget over trygdekontorets avgjørelse i en sak om barnetrygd. Mannen har en omsorgsløsning som gir krav på delvis barnetrygd. Denne omsorgsløsningen ble fastsatt ved dom 11. juli 1997. Virkningstidspunktet for utbetaling av barnetrygd var imidlertid satt til 1. februar 1998. Mannen reagerte på at tidspunktet ikke er sammenfallende med domsavgjørelsen, og viste til at endringer i barnebidraget har virkningstidspunkt fra denne datoen.

Likestillingsombudet påpekte at saken har en likestillingsmessig side. Lov om barnetrygd har som hovedregel at barnetrygden utbetales til mor. Dermed vil det nesten utelukkende være menn som kommer opp i situasjonen som beskrevet. Det vil gjennomgående være menn som fremmer krav om delvis barnetrygd på grunnlag av utvidet samvær. Mødre som har samværsrett vil stille annerledes fordi de i utgangspunktet får utbetalt barnetrygden.

Likestillingsombudet unnlot å gå inn i den aktuelle saken, fordi mannen har anket avgjørelsen inn for Trygderetten. På generelt grunnlag påpekte Ombudet at det i utgangspunktet virket merkelig at virkningstidspunktet for henholdsvis barnebidrag og barnetrygd var satt ulikt.

Likestillingshensyn taler for at man ikke stiller strengere krav til dokumentasjon for en gitt omsorgssituasjon overfor menn enn kvinner. Ut fra kjønnenes ulike utgangspunkt bør trygdemyndighetene foreta en mest mulig ryddig saksbehandling.

Saksnummer: 2000/081
Emne: barnefordeling, trygd
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0