Et voksenopplæringssenter tilbød barnepass til enkelte kvinnelige elever, men ikke til mannlige. Hensikten med tilbud om barnepass til kvinnene, var å motivere kvinner til å delta på norskopplæring. Denne praksisen mente Likestillingsombudet var i strid med likestillingsloven.

Ombudet la vekt på at man ved å utelukke menn fra tilbudet om barnepass legger opp til at barn er mødrenes ansvar. En slik praksis bygger opp under tradisjonelle forestillinger om at omsorg for barn først og fremst er kvinners ansvar, og fremmer dermed ikke likestilling i tråd med likestillingslovens formål om full likestilling mellom kvinner og menn.

Saksnummer: 2001/229
Emne: barnepass, fedre
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0