Et likestillingsutvalg i en kommune oversendte en sak som gjaldt likelønn mellom barnehagesjef og grunnskolesjef i kommunen til Ombudet. Den mannlige grunnskolesjefen var lønnet ni lønnstrinn over den kvinnelige barnehagesjefen (l.tr. 59 mot l.tr. 50). To lønnstrinn gjaldt for nestlederfunksjon og fire lønnstrinn for at han ikke skulle lønnes lavere enn rektorene han var leder for. Grunnskolesjefens lønn var her tilpasset det statlige avtaleverk.

Likestillingsombudet tilskrev kommunen og ba om en redegjørelse for om eventuelle forskjeller i stillingenes ansvar og innhold, samt en viss overslagseffekt fra statlig tariffområde, rettferdiggjorde lønnsforskjellen mellom de to lederne.

Kommunen begrunnet grunnskolesjefens høyere lønn med at han hadde ansvar for langt flere tiltak og virksomheter enn barnehagesjefen, i tillegg til at brukermassen var betydelig større i grunnskolen enn i barnehagen.

Likestilingsombudet mente at arbeidsoppgavene til barnehagesjefen og grunnskolesjefen var av lik verdi.

Ombudet mente likevel at kommunens begrunnelse for å lønne grunnskolesjefen høyere enn barnehagesjefen var kjønnsnøytral, og at begrunnelsen ville nok ha gjort seg gjeldende selv om grunnskolesjefen var en kvinne. Ombudet hadde forståelse for at kommunen ikke ønsket å lønne en leder lavere enn dennes underordnede.

Barnehagesjefen ble også ved høstens lønnsforhandlinger løftet opp fire lønnstrinn uten at grunnskolesjefen fikk noen lønnsøkning. Ombudet mente at dette underbygget inntrykket av at lønnsfastsettelsen ikke berodde på kjønn.

Ombudet mente at kommunen hadde sannsynliggjort at den ulike avlønningen av grunnskolesjefen og barnehagesjefen skyldtes andre forhold enn kjønn og dermed ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/191
Emne: Likelønn- barnehagesjef
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0