En kommune handlet ikke i strid med likestillingsloven ved at heltidsansatte innen visse stillingsgrupper fikk et ekstra lønnstrinn i lønnsoppgjøret.

En organisasjon klaget til Likestillingsombudet fordi det ved de lokale forhandlingene i kommunen ble vedtatt å gi et lønnstrinn ekstra til personer som arbeidet heltid innen hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og barnehager.

Likestillingsombudet uttalte at det vanligvis er flere kvinner enn menn som arbeider deltid. En slik forskjellsbehandling av deltidsansatte kan derfor være i strid med likestillingsloven. Ombudet kunne likevel ikke konkludere med at dette "100 % tillegget" var i strid med likestillingsloven. Dette fordi det i all hovedsak også var kvinner som arbeidet heltid innen stillingsområdene, og dermed fikk nyte godt av kommunens tiltak.

Likestillingsombudet påpekte likevel at dette "100 % tillegget" nok var i strid med EU's deltidsdirektiv, som forbyr all forskjellsbehandling av heltids- og deltidsansatte. Ombudet bemerket i den sammenheng at det ville undergrave deltidsdirektivets formål om å beskytte deltidsansatte dersom man tillot et virkemiddel som hadde til hensikt å sørge for at flest mulig arbeidstakere arbeidet heltid. Ombudet oppfordret derfor kommunen til å revurdere dette tillegget.

På bakgrunn av denne saken, kontaktet Likestillingsombudet også Barne- og familiedepartementet med henstilling til departementet om å vurdere behovet for ytterligere lovendringer i forbindelse med implementeringen av deltidsdirektivet.

Saksnummer: 2000/242
Emne: lønnstillegg, deltidsansatte, rekruttering, deltidsdirektiv
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0