En mann klagde til Likestillingsombudet fordi et krisesenter søkte spesifikt etter en kvinne til stillingen som daglig leder ved senteret. Mannen mente dette kunne være i strid med likestillingsloven.

Krisesenterets begrunnelse for å søke etter en kvinne til stillingen, var blant annet senterets funksjon og innholdet i stillingen. Senteret oppsøkes av kvinner som har vært utsatt for overgripere, og nesten uten unntak er disse menn. Stillingen som daglig leder skulle ikke være en rent administrativ stilling, men hadde også en omsorgsdel i form av samtaler og andre oppgaver direkte i forhold til de voldtatte og mishandlede kvinnene. Ifølge senteret ville menn som omsorgspersoner i en slik krisesituasjon kunne være en hindring for at kvinner søker den hjelpen senteret kan tilby. Senteret mente derfor de hadde en åpenbar grunn til å søke etter en kvinne, og at det derfor ikke forelå noe brudd på likestillingsloven.

Ombudet fant ingen grunn til å betvile at en mann i stillingen som daglig leder ville kunne være en hindring for at kvinner søker den hjelp krisesenteret kan tilby. Begrunnelsen for dette er at mange kvinner utsettes for overgrep fra menn, og har etter dette problemer med å forholde seg til andre menn. Forutsatt at det medførte riktighet at stillingen også innbefattet omsorgsoppgaver, mente Ombudet det ikke var i strid med likestillingsloven å søke etter en kvinne. Krisesenteret hadde med andre ord en åpenbar grunn til å søke etter en kvinne.

Saksnummer: 2001/167
Emne: stillingsannonse, kvinne, åpenbar grunn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.0