En kvinnelig og en mannlig sosionom ved et familievernkontor ble avlønnet i forskjellige lønnstrinn, han i lønnstrinn 38 og hun i lønnstrinn 36. Det var på det rene at de utførte arbeid av lik verdi. Spørsmålet ble derfor om det fantes andre årsaker enn kjønn som kunne forklare den ulike avlønningen.

Familievernkontoret begrunnet den ulike lønnen med historiske årsaker. Den mannlige sosionomen var tidligere leder for kontoret, og hadde fått beholde sin lønnsplassering da han av helsemessige årsaker gikk over fra lederstilling til terapeutstilling ved kontoret. Familievernkontoret opplyste om at de av den grunn hadde prioritert kvinnen i lønnsoppgjørene, noe som medførte at hennes lønn den senere tid hadde steget mer enn hans lønn.

Likestillingsombudet kom frem til at dette ikke var en årsak som var knyttet til kjønn, og at avlønningen derfor ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet fant likevel grunn til på generelt grunnlag å peke på at arbeidsgiver i løpet av en viss tid bør søke å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi, uavhengig av årsaker til den ulike avlønningen.

Saksnummer: 2000/221
Emne: lønn, sosionom
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0