En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av om bruken av deltidsstillinger innenfor pleie- og omsorgssektoren var i samsvar med likestillingsloven. Kommunens bruk av deltidsstillinger innen denne sektoren var svært utbredt. Kommunen anførte behovet for å opprettholde aktivitet 24 timer i døgnet hele uken, arbeidsmiljølovens begrensninger på arbeidstidens lengde og de ansattes ønsker, som begrunnelse for en slik organisering av stillingene.

Ombudet mener at deltidsbruken har en klar sammenheng med at sektoren er kvinnedominert. Det er vanskelig å tenke seg at sektoren kunne vært organisert på samme måte hvis mannlige arbeidstakere hadde vært i flertall. Denne måten å organisere arbeidet på fører utvilsomt til at en stor gruppe kvinnelige arbeidstakere er undersysselsatt. Ombudet uttalte at den utstrakte bruken av deltidsstillinger i en nesten fullstendig kvinnedominert sektor kan hevdes å være indirekte diskriminering av kvinner, da praksisen gjør det vanskelig for de ansatte å forsørge seg selv. Ombudet ba derfor kommunen om å intensivere arbeidet med å finne andre måter å organisere arbeidet på.

Saksnummer: 2002/095
Emne: stilling, deltid, omsorgssektoren
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.2