En hovedtillitsvalgt ba Ombudet vurdere om en kommunes unnlatelse av å ansette gravide, kvinnelige lærere i vikariater var i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet henvendte seg til kommunen og ba om en uttalelse i saken. Ombudet redegjorde selv for likestillingslovens regler, samt EF-domstolens praksis på området. Ombudet redegjorde også for de vedtatte endringene i likestillingsloven relatert til ansettelse av gravide arbeidssøkere.

I sitt svar til Ombudet skriver kommunen at administrasjonsutvalget nylig hadde vedtatt en endret praksis når det gjelder ansettelse av gravide søkere til vikariater. Denne endringen medrøre at den fremtidige ansettelsesprosessen vil være i tråd med de vedtatte endringene i likestillingsloven.

Likestillingsombudet uttrykte tilfredshet med at kommunen valgte å endre ansettelsespraksisen, samtidig som hun presiserte at lovendringen også vil innebære et sterkere vern for gravide arbeidssøkere ved ansettelser i kortere vikariater enn årsvikariater.

Saksnummer: 2002/153
Emne: Gravide, vikariater, forlengelse
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.2,  § 4.2