En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av enkelte bestemmelser i "forskrift om tilskott til avløysing". Bestemmelser i denne forskriften innebar at bønder som blir fedre hadde dårligere vilkår under permisjon enn barnets mor.

Forskrift om tilskott til avløysing la mors tilknytning til bruket og hennes inntekt til grunn ved beregningen av tilskuddet. Far hadde ikke selvstendige rettigheter. Dette ga i mange tilfeller menn dårligere muligheter til å benytte seg av sine permisjonsrettigheter enn kvinner. For eksempel kunne far bare få tilskudd under permisjon dersom også mor hadde inntekt fra gården. Hvis mor hadde annet arbeid hadde far ingen rettigheter. Motsatt hadde kvinner rett til tilskudd uavhengig av fars tilknytning til gården.

Ombudet uttalte at det har vært, og fortsatt er, et likestillingspolitisk mål å arbeide for en jevnere fordeling av omsorgsoppgavene mellom kjønnene. En viktig forutsetning for dette er å sørge for at kvinner og menn formelt har like rettigheter. I 2000 ble folketrygdlovens bestemmelser endret slik at menn har selvstendig opptjeningsrett når det gjelder fødselspenger. Ombudet viste også til at en måned av fødselspermisjonen er forbehold far. Ombudet mente tilskuddsordningen forskjellsbehandlet kvinner og menn, og fant ingen saklige grunner til denne forskjellsbehandlingen. Forskriftens bestemmelser var derfor i strid med likestillingsloven.

På bakgrunn av dette, ba Ombudet Statens Landbruksforvaltning om å endre regelverket slik at det samsvarer med bestemmelsene i likestillingsloven. I en tilbakemelding fra Landbruksforvaltningen fikk Ombudet opplyst at reglene skulle endres fra 2003, slik at far også får rett til fri avløser på gården om han tar fødselspermisjon.

Saksnummer: 2002/190
Emne: fødselspermisjon, fedre, avløser, bønder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0