En kvinne gjorde Likestillingsombudet oppmerksom på at en kommune kun hadde mannlige medlemmer i tilsettingsrådet de gangene hun hadde søkt jobb i kommunen.

Likestillingsombudet henvendte seg til kommunen og viste i denne sammenheng til bestemmelsen i likestillingsloven § 1a, hvor det fastslås en plikt for offentlige myndigheter og arbeidsgivere til å arbeide aktivt for likestilling (aktivitetsplikten). Etter Ombudets syn vil det å tilstrebe lik kjønnsrepresentasjon i tilsettingsråd være en naturlig konsekvens av arbeidsgivers aktivitetsplikt. Kommunen besvarte henvendelsen fra Ombudet, og forsikret om at de i fremtiden ville sørge for at begge kjønn er representert i grupper som skal gjennomføre intervjuer og at kommunen også ellers ville tilstrebe å følge likestillingslovens prinsipper.

Saksnummer: 2002/280
Emne: tilsettingsråd, kjønnsfordeling, sammensetning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 1.0