Likestillingsombudet fikk en henvendelse fra en kvinne som ønsket en redegjørelse for hvilke rettigheter hun hadde etter endt fødselspermisjon.

Det første spørsmålet gjaldt om kvinnen hadde krav på å få jobben tilbake etter endt fødselspermisjon. Likestillingsombudet uttalte at arbeidsmiljøloven § 31 ga rett til ett års svangerskapspermisjon og ytterligere inntil ett års permisjon for hvert barn. I denne tiden hadde derfor kvinnen rett til å være fraværende fra arbeidet uten at dette kunne anses som et brudd på arbeidsavtalen. Kvinnen hadde derfor krav på å få jobben tilbake når permisjonen tok slutt.

Det neste spørsmålet var om kvinnen kunne kreve redusert stilling etter endt permisjon. Ombudet uttalte at kvinnen ikke hadde en ubetinget rett til redusert arbeidstid. Det måtte foretas en avveining av kvinnens og arbeidsgivers interesser. Kvinnen hadde ansvar for små barn og lang reise til arbeidet. Dette var forhold som veide tungt ved en slik vurdering.

Videre redegjorde Likestillingsombudet for hvilken rett kvinnen hadde til å kreve samme jobb som hun hadde før hun gikk ut i permisjon. Ombudet påpekte at arbeidsgiver hadde adgang til å foreta omorganiseringer som berørte så vel arbeidstakere i aktiv tjeneste som arbeidstakere i permisjon. Kvinnen hadde altså ikke et ubetinget krav på å komme tilbake til den nøyaktig samme stillingen. Kvinnen hadde imidlertid krav på å komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som tidligere. I tillegg skulle arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige med de tidligere arbeidsoppgavene, både når det gjaldt innhold og ansvar. Dersom omorganiseringen var så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen ble endret, ville det i realiteten være en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb, såkalt endringsoppsigelse.

Til slutt redegjorde Likestillingsombudet for hvilke rettigheter kvinnen hadde ved en eventuell oppsigelse. Kvinnen hadde krav på skriftlig oppsigelse og informasjon om hvilke rettigheter hun hadde i en slik situasjon. På grunn av fødselspermisjonen hadde hun et særskilt oppsigelsesvern og kunne derfor ikke sies opp med årsak i dette fraværet.

Saksnummer: 2002/041
Emne: fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2