En mann klaget til Likestillingsombudet over Fylkesmannens saksbehandling i skilsmissesaker. Mannen og hans ektefelle hadde søkt om skilsmisse, og det ble ved denne søknaden vedlagt en atskillelseserklæring som inneholdt en feil. Det var kun ektefellen som fikk opplysning om hva som var feil med erklæringen, mens mannen kun fikk en kopi av oversendelsesbrevet. Mannen reagerte på at han ikke fikk informasjon i en sak hvor han var part.

Fylkesmannen opplyste at kun den av ektefellene som hadde "ansvaret" for feilen ble opplyst om feilen. Dette fordi Fylkesmannen mottar mange skriftlige henvendelser og at man derfor av hensyn til at partene skulle få raske svar på skilsmissesøknadene, valgte å kun varsle den ene parten med kopi til den andre. Etter henvendelsen fra Ombudet besluttet imidlertid Fylkesmannen å endre sin praksis, slik at begge parter i tilsvarende saker i fremtiden vil bli tilskrevet i original med kopi av atskillelseserklæringen.

Saksnummer: 2002/320
Emne: skilsmisse, saksbehandling, søknad, parter, fylkesmann
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0