En mann klaget til Likestillingsombudet over at et internettselskap hadde ulike betingelser for kvinner og menn på en nettjeneste. For å kunne ta i bruk en kontakttjeneste på Internett, måtte menn betale, mens kvinner kunne bruke tjenesten gratis. Begrunnelsen fra internettselskapet var at man ønsket å sikre en bedre fordeling mellom kvinner og menn, slik at tjenesten ble attraktiv for brukerne.

Likestillingsombudet konkluderte med at det er i strid med likestillingsloven å ta ulik pris for kvinnelige og mannlige brukere av tjenesten. Ombudet uttalte blant annet at dette var en klar forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, og at det ikke er tillatt å særbehandle kjønn ut fra et markedshensyn.

Saken ble klaget inn for Klagenemnda for likestilling, som kom til samme konklusjon som Ombudet. Nemnda la ned forbud mot forskjellsbehandlingen.

Saksnummer: 2002/053
Emne: internett, nettvenn, pris
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0