Likestillingsombudet mottar stadig henvendelser på ulike priser for kvinner og menn i forbindelse med markedsføring, for eksempel av et arrangement. Så lenge det ikke foreligger en saklig grunn eller forskjellsbehandlingen fremmer likestilling, er dette i strid med loven.

I denne saken priset arrangøren av en konsert inngangsbillettene forskjellig for gutter og jenter. Gutter måtte betale kr. 50 for å komme inn på konserten, mens jenter måtte betale kr. 30. Det forelå ingen saklig grunn for denne forskjellsbehandlingen og en slik forskjellsbehandling fremmer heller ikke likestilling. Arrangøren hadde derfor handlet i strid med likestilligsloven.

Saksnummer: 2002/138
Emne: Ulike priser
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0