Likestillingsombudet og Likestillingssenteret tok på eget tiltak opp spørsmålet om avisen Søndag Søndag opptrådte i strid med straffelovens bestemmelser om formidling av prostitusjon. Etter en gjennomgang av avisen, mente Ombudet om Likestillingssenteret at avisen inneholdt annonser for prostitusjon i mer eller mindre organiserte former.

På bakgrunn av dette leverte Ombudet og Senteret inn en anmeldelse for overtredelse av straffeloven § 202. I anmeldelsen ble det også vist til at Regjeringen var i ferd med å utarbeide en handlingsplan mot handel med kvinner og utnyttelse av prostitusjon. Ombudet og Senteret uttrykte bekymring for at et slikt arbeid ville ha liten effekt dersom de allerede eksisterende straffebud ikke ble håndhevet.

Saksnummer: 2002/312
Emne: anmeldelse, søndag søndag, hallikvirksomhet, straffeloven
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: