En kvinne mente seg forbigått ved ansettelse i en stipendiatstilling ved en høgskole, og klaget saken inn for Likestillingsombudet. Kvinnen var en av fem søkere til stipendiatet. En sakkyndig komité ble nedsatt for å vurdere søkernes kvalifikasjoner, og komiteen fant at kvinnen og en mannlig søker var kvalifisert til det utlyste stipendiatet. Komiteen rangerte imidlertid kvinnen foran den mannlige søkeren, fordi hun angivelig skulle ha et mer gjennomarbeidet prosjekt med en klarere problemstilling. Tilsettingsrådet ved høgskolen endret rangeringen, og ansatte mannen i stillingen.

Høgskolen opplyste til Ombudet at grunnlaget for endringen var en vurdering av at mannens prosjekt og kompetanse var mest i tråd med stillingsinnholdet slik dette var formulert i stillingsbeskrivelsen, samt avdelingens prioriteringer på området. Personlig egnethet var ikke et moment i vurderingen.

Likestillingsombudet konkluderte med at høgskolen ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd, jfr § 3 ved å ansette den mannlige søkeren. Ombudet mente det forelå forskjellsbehandling, i og med at tilsettingsrådet ansatte den mannlige søkeren til tross for at en sakkyndig komité hadde konkludert med at kvinnen var bedre kvalifisert. Høgskolen hadde imidlertid godtgjort at forskjellsbehandlingen ikke var begrunnet i kjønn. Høgskolen hadde gitt klart uttrykk for at de ønsket en annen vinkling og profil på dette aktuelle studiet enn hva man kunne finne ved andre institusjoner. Mannens prosjekt ble derfor vurdert som mer relevant i forhold til skolens prioriteringer. I tillegg fant Ombudet det sannsynlig at høgskolen hadde lagt vekt på kjennskap til den mannlige søkeren.

Da den sakkyndige komiteens adgang til å rangere søkene hadde vært et tema i saken, uttalte Ombudet at det lå ”utenfor Ombudets mandat å ta stilling til hvorvidt komiteen i det hele tatt skal rangere søkerne. Det ligger også utenfor Ombudets mandat å ta stilling til i hvilken grad Høgskolen har lov til å endre på den sakkyndige komiteens innstilling.”.

Saksnummer: 2002/318
Emne: stipendiatstilling, ansettelse, innstilling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2