En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende bonusutbetaling i forbindelse med fødselspermisjon. Firmaet kvinnen arbeidet i utbetalte bonus/resultatavhengig lønn en gang per år, fordelt etter årsverksandelen foregående år. Kvinnen hadde vært i fødselspermisjon fra medio desember 2001 til medio desember 2002. Ved bonusutbetaling for 2002, fikk hun utbetalt bonus for de to ukene hun hadde vært i arbeid. Etter at Ombudet henvendte seg til arbeidsgiver, fikk hun også utbetalt bonus for de ni ukene med lovpålagt permisjon. Kvinnen mente seg likevel forskjellsbehandlet fordi hun var i permisjon, og viste til at en langtidssykemeldt fikk utbetalt full bonus for 2002.

Firmaet viste til at den langtidssykemeldte kun var 100 % sykemeldt i tre måneder, for deretter å være aktivt sykemeldt. Vedkommende var så tilbake i aktivt arbeid fra juni 2002. Den yrkesaktive perioden var således lengre enn fraværsperioden. I tillegg mente firmaet det var urimelig å likestille fødselspermisjon og sykeperiode. Dette fordi man ved sykemelding ikke kan utføre sitt arbeid på grunn av helsemessige grunner, mens man etter den lovpålagte delen av permisjonen har en valgmulighet med hensyn til lengden av fravær fra jobben.

Likestillingsombudet konkluderte med at firmaet handlet i strid med likestillingsloven da kvinnen fikk fratrukket sitt fravær i fødselspermisjon ved beregning av bonus/resultatavhengig lønn. Ombudet la særlig vekt på at det fremdeles er slik at kvinner tar hoveddelen av permisjonen, slik at en firmaets praksis i hovedsak vil ramme kvinner. Verken kvinnen eller den sykemeldte bidro med arbeidsinnsats i fraværsperioden Dersom man skulle godta firmaets argument, vil det uthule mye av formålet med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling, nemlig at arbeidstakere skal ha et vern mot å bli stilt dårligere fordi man føder barn og er ute i permisjon av den grunn.

Saksnummer: 2003/195
Emne: bonus, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0