En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forskjellsbehandlet på grunn av kjønn ved domstolen. Kvinnen hadde en forsikringssak til vurdering for domstolene. Dom var falt i Tingretten, men anket videre til Lagmannsretten. I retten hadde en sakkyndig uttalt seg om kvinners generelle helseplager. Kvinnen mente dommeren hadde vektlagt disse generelle uttalelsene for mye ved sin vurdering av saken, og mente forholdet kunne være i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet uttalte at så vel offentlige myndigheter som domstolene er forpliktet til å følge likestillingsloven, både i sitt virke som etat og ved utøvelsen av sitt virke som dømmende makt. Det å vurdere en kvinne eller en mann i henhold til generelle opplysninger om egenskaper knyttet til kjønn, er i strid med likestillingsloven. I sitt virke som dømmende makt er derfor dette noe domstolen må rette seg etter.

Ombudet har imidlertid ingen myndighet til å overprøve domstolenes måte å behandle partene i en sak på. Dette følger av maktfordelingsprinsippet, som i kortet går ut på at forvaltningen ikke kan kontrollere domstolene.

Saksnummer: 2003/290
Emne: domstol, kvinnehelse, forsikringssak
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0