En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få informasjon om hvilke rettigheter man har i forbindelse med lønnsforhandlinger når man har vært ute i fødselspermisjon.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven § 3, som fastslår at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Ombudet har behandlet mange saker med denne problemstillingen. Med bakgrunn i disse sakene, kan følgende hovedregler utledes:
- Det er i strid med likestillingsloven dersom man automatisk utelukker personer i fødselspermisjon fra å komme i betraktning ved de lokale forhandlingene. Enhver ansatt har altså rett til å fremme krav.
- Dersom de lokale tilleggene gid uavhengig av individuelle vurderinger av innsatsen i året som har gått, skal ansatte som er eller har vært i permisjon behandles på samme måte som andre.
- Ved lokale lønnstillegg som gis ut fra individuelle vurderinger har ansatte som er ute i permisjon på forhandlingstidspunktet, eller som har hatt permisjon deler av året, krav på å bli vurdert ut fra den innsatsen vedkommende har gjort.
- Det er i strid med likestillingsloven dersom den lovpålagte fødselspermisjonen (9 uker for kvinner og 4 uker for menn) får negative konsekvenser under forhandlingene.
- Det er i strid med likestillingsloven dersom man nekter noen lønnstillegg fordi de i nær framtid skal ut i fødselspermisjon.
- Dersom personer i permisjon får lønnstillegg i lokale forhandlinger, skal dette ha virkning fra samme dato som for andre ansatte, og ikke fra det tidspunkt hun kommer tilbake fra permisjon.

Saksnummer: 2003/271
Emne: fødselspermisjon, lønn, forhandlinger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0