Foreningen 2 Foreldre klaget til Likestillingsombudet på at folke- og boligtellingen fra SSB (Statistisk sentralbyrå) representerte brudd på likestillingsloven. Begrunnelsen for klagen var at barn kun ble registrert sammen med den som hadde hovedomsorgen for barna.

Likestillingsombudet viste til at SSB gjennomførte undersøkelsen for bl.a. å kartlegge antall mennesker i hver husstand. Undersøkelsen hadde som sådan ingen rettsvirkninger verken for samværsforeldre eller for aleneforeldre generelt. Ombudet mente derfor at det ikke forelå noen handling som stilte menn og kvinner ulikt.

Dersom man likevel forutsatte at handlingen stilte menn og kvinner ulikt ville det bli et spørsmål om handlingen var saklig og uavhengig av kjønn. Etter Ombudets mening var det logisk at man ved en telling av antall mennesker i landet ikke kan føre opp en gruppe to ganger. En slik dobbeltoppføring ville medføre at flere barn registreres enn det er dekning for, og dermed gi feilaktige statistikker. At barna oppføres i en husstand alene er dermed saklig. At barna oppføres der de bor fast virker også rimelig. Ombudet mente derfor at det ikke var en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/339
Emne: folketelling, ssb, samlivsbrudd, barn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.3