En kvinne klaget til Likestillingsombudet på reklame fra en produsent. Kvinnen mente at enkelte artikler og annonser i reklamebladet opprettholdt tradisjonelle oppfatninger av kjønnsrollene.

Likestillingsombudet viste til at reklamen ikke var i strid med likestillingsloven, fordi loven bare omfatter handlinger. Slike blad anses som ytringer. Forbudet mot diskriminerende reklame står i markedsføringsloven, og håndheves av Forbrukerombudet. Bladet ville likevel ikke rammes av markedsføringslovens bestemmelser, da jenter og gutter ikke ble fremstilt på en nedverdigende måte. Ombudet viste imidlertid til at FN’s kvinnekonvensjon (CEDAW) har bestemmelser om stereotype forestillinger av kvinner og menn. Denne konvensjonen har Norge ratifisert. Likestillingsombudet anmodet derfor produsenten om å utforme sine artikler og annonser på en mindre kjønnssterotyp måte i fremtiden.

Saksnummer: 2002/381
Emne: reklame, stereotypier, renhold, kjønn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0