En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av om hennes avlønning var i strid med likestillingsloven. Kvinnen arbeidet som rådgiver ved et statlig tilsyn. Da hun gikk ut i fødselspermisjon ble en mann ansatt som vikar for henne, men med to lønnstrinn mer.

Tilsynet viste til at mannen hadde fremsatt et lønnskrav. Mannen var i tillegg en bedre kandidat enn de andre søkerne. Han kunne starte tidlig i stillingen og dermed overlappe kvinnen før hun gikk ut i permisjon.

På bakgrunn av disse opplysningene, fant ikke Likestillingsombudet holdepunkter for å hevde at forskjellsbehandlingen skyldtes kjønn. Ombudet fant det etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om kvinnen og mannen utførte arbeid av lik verdi. Ombudet påpekte imidlertid at såkalt markedslønn ikke kan begrunne lønnsforskjeller for all fremtid. Dersom mannen og kvinnen utfører arbeid av lik verdi, må arbeidsgiver sørge for at lønnsforskjellen på sikt reduseres.

Saksnummer: 2003/046
Emne: lønn, lønnskrav, vikar, markedslønn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0