En kvinne klaget til Likestillingsombudet på en leketøysbutikk som hadde en egen avdeling som var skiltet "pikeleketøy". Leketøysforretningen mente skiltingen var rimelig, da avdelingen hadde dukkehus, lekesminke med mer. Butikken viste til at den var inndelt etter hva foreldre tradisjonelt kjøper til sine barn, og at man ønsket å gjøre det lettere å finne frem i butikken.

Likestillingsombudet uttalte at denne saken ikke dreide seg om forskjellsbehandling i likestillingslovens forstand, da likestillingsloven rammer handlinger som har betydning for kjønnenes rettsstilling. Ombudet mente imidlertid en slik skilting var fordomsfremmende, og at den underbygger stereotype oppfatninger om kjønnsroller. Ombudet viste i denne sammenheng til at FN's kvinnekonvensjon har en bestemmelse om at konvensjonspartene skal treffe ..alle egnede tiltak for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle atferdsmønstre med sikte på å avskaffe fordommer og skikk og bruk og all annen praksis som bygger på (..) stereotype roller for menn og kvinne..".

Saksnummer: 2003/083
Emne: leketøy, stereotypier, leketøysbutikk
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0