En mann klaget til Likestillingsombudet fordi en avis annonserte etter en kvinnelig sportsjournalist. Begrunnelsen for dette var at redaksjonen generelt var overrepresentert av menn.

Likestillingsombudet henvendte seg til avisen og opplyste om at stillinger ikke skal lyses ledig kun for det ene kjønn, såframt det ikke finnes åpenbar grunn til det. Ombudet fant ikke at det forelå en åpenbar grunn til å utlyse stillingen for en kvinne, da stillingen utvilsomt kunne fylles både av kvinner og menn. I tillegg viste Ombudet til en nylig avsagt dom i EFTA-domstolen, hvor det ble slått fast at det er i strid med EØS-avtalen å øremerke stillinger for det ene kjønn utfra likestillingshensyn. Norsk lovgivning må praktiseres i samsvar med denne dommen. Ombudet konkluderte derfor med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven.

Avisen påklaget Ombudets avgjørelse til Klagenemnda for likestilling. Nemnda kom imidlertid til samme resultat som Ombudet. Nemndas vedtak i sin helhet kan du lese her:
http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_102003.html

Saksnummer: 2003/073
Emne: stillingsannonse, journalist, sport, øremerking
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1