En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun hadde blitt tilbudt sluttpakke ved bedriften hun arbeidet i. Tilbudet om sluttpakke kom i forbindelse med nedbemanninger i bedriften, og kvinnen ønsket Ombudets vurdering av om bedriften hadde lagt vekt på kriterier i strid med likestillingsloven ved utvelgelsen. De siste tre årene hadde kvinnen hatt et fravær på ca 2,5 år grunnet fødselspermisjoner og ulønnede omsorgspermisjoner.

Bedriften viste til at det ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skulle få tilbud om sluttpakke, ble lagt vekt på kriteriene kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold. For kvinnens del var det kriteriet kompetanse som var grunnlaget for utvelgelsen, og bedriften mente at kvinnen ikke var like oppdatert som de kollegaene hun sammenlignet seg med. Kvinnen viste imidlertid til at hennes manglende oppdatering skyldtes at hun hadde vært i permisjon.

Likestillingsombudet konkluderte med at bedriften ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven. Ombudet kom til at det var en så nær sammenheng mellom kvinnens fødselspermisjon og manglende oppdatering at det måtte sies å foreligge en indirekte forskjellsbehandling. Forskjellsbehandlingen måtte imidlertid aksepteres fordi et tilbud om sluttpakke ikke ble ansett som uforholdsmessig inngripende for kvinnen. Ombudet anså tilbudet om sluttpakke kun som et tilbud for kvinnen, og ikke noe som fikk direkte negative konsekvenser for henne. Dette tilbudet endret ikke kvinnens rettsstilling i arbeidsforholdet, og kvinnen ville ha det samme vernet ved oppsigelse som hun hadde før tilbudet om sluttpakke. Ombudet kunne likevel ikke utelukke at vurderingen kunne blitt annerledes ved en oppsigelsessak.

Saksnummer: 2002/376
Emne: fødselspermisjon, fristilling, sluttpakke
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0