Mindretallet i et ansettelsesråd klaget et ansettelsessak inn for Likestillingsombudet. Mindretallet mente det ville være i strid med Hovedavtalen og likestillingsloven å ansette en mannlig søker fremfor en kvinnelig. Ifølge tjenestemannsloven § 5 nr 3, jfr forskrift til tjenestemannsloven § 10, kan man ikke ta endelig avgjørelse om ansettelsen før Likestillingsombudet har fått uttale seg i saken.

Saken gjaldt ansettelse av politistasjonssjef. Likestillingsombudet tok utgangspunkt i stillingsutlysningen ved sammenligningen av de to søkerne. Etter en samlet vurdering fant Ombudet mannen og kvinnen likt eller tilnærmet likt kvalifisert i forhold til kravene til kompetanse/utdanning og erfaring. Når det gjelder vurdering av de personlige egenskapene, uttalte Ombudet at arbeidsgiver i utgangspunktet har stor frihet til å velge hvilke kvalifikasjoner man ønsker å legge størst vekt på ved en ansettelse. Arbeidsgiver har også anledning til å legge avgjørende vekt på personlig egnethet. I forhold til likestillingsloven er det springende punkt om kvalifikasjonskriteriene er uavhengige av kjønn og om vurderingene skjer på samme måte for kvinner og menn.

Etter en samlet vurdering, fant Ombudet grunn til å stille spørsmål ved om ansettelsesprosessen hadde skjedd etter kjønnsnøytrale kriterier. I løpet av prosessen hadde det blant annet fremkommet uttalelser som at ansettelsesrådet anså stillingen for å være belastende for kvinner. I tillegg kunne det se ut til at kvinnens kompetanse var blitt undervurdert og hennes kvalifikasjoner vurdert annerledes enn mannens kvalifikasjoner. Ombudet mente det dermed forelå opplysninger som ga grunn til å tro at det hadde skjedd en forskjellsbehandling av den kvinnelige søkeren. Det er dermed arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke er lagt vekt på kjønn. Ombudet ba derfor ansettelsesrådet om å ta disse synspunktene til etterretning, og vurdere å benytte moderat kvotering av den kvinnelige søkeren. Ansettelsesrådet fulgte imidlertid ikke Ombudets anbefaling i saken.

Saksnummer: 2004/333
Emne: ansettelse, politistasjonssjef, mindretallsanke
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.0