En mann henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende organiseringen av buekorpsene i Bergen. Det finnes totalt 15 buekorps: to jentekorps, et blandingskorps samt 12 rene guttekorps. Sjefsrådet er det øverste organet for korpsene og består av sjefene for hvert av de 12 guttekorpsene. Rådet ble opprettet i forbindelse med organiseringen av buekorpsenes dag, et arrangement som går av stabelen hvert fjerde år. Sjefene i jentekorpsene og blandingskorpset får ikke være med i sjefsrådet. Videre har korpsene med jenter søkt om å få delta på buekorpsenes dag, men har fått avslag på dette. Korpsene med jenter skal også ha blitt utestengt fra andre arrangementer.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven har en egen bestemmelse om foreninger i § 8. Bestemmelsens utgangspunkt er at foreninger skal være åpen på like vilkår for kvinner og menn. Det er likevel tillatt med foreninger forbeholdt det ene kjønn dersom medlemskap i foreningen ikke har betydning for det enkeltes medlems yrkesmuligheter eller faglige utvikling, eller foreningens formål ikke i det vesentlige er å bidra til å løse alminnelige samfunnsproblemer. Ifølge forarbeidene til likestillingsloven er utgangspunktet at foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid ivaretar samfunnsoppgaver og derfor faller innunder likestillingsloven § 8. Det spesielle med buekorpsene er at korpsene drives av de aktive selv, noe som taler for at det dreier seg om private forhold som ikke omfattes av § 8.

Likestillingsombudet mener likevel at § 8 i likestillingsloven må gjelde for buekorpsene. Hovedargumentene for dette er at buekorpsbevegelsen har lange tradisjoner og er organisert i faste former. Videre ser buekorpsene ut til å ha en viktig kulturell og samfunnsmessig betydning lokalt i Bergen. Dette underbygger synspunktet om at bevegelsen ivaretar samfunnsoppgaver. Diskrimineringsforbudet i likestillingsloven § 3 gjelder derfor fullt ut.

Det sentrale kravet er at gutte- og jentekorpsene må sikres de samme mulighetene til utfoldelse og utøvelse av korpsaktiviteter. Dette innebærer at jente- og blandingskorpsene må få delta på buekorpsenes dag og andre felles arrangementer for buekorps. I forlengelsen av dette må jentene sikres innflytelse og påvirkning i bevegelsen på samme måte som guttene, ved at de representeres i sjefsrådet. Ombudet konkluderte derfor med at sjefsrådet handler i strid med likestillingsloven § 3 ved å utestenge buekorpsene med jenter fra å delta i buekorpsaktiviteter på lik linje med guttekorpsene, og ved å utestenge lederne i jente- og blandingskorps fra deltakelse i sjefsrådet.

Saksnummer: 2004/361
Emne: forskjellsbehandling, buekorps, jenter
Klager: mann
Lovanvendelse: § 8.0,  § 3.0