En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han mente de nye bidragsreglene og de krav som stilles til dokumentasjon av samvær er i strid med likestillingsloven. Han viste til at bidragsmottaker kun behøver å krysse av for hvilken samværsklasse vedkommende tilhører, mens bidragsyter i tillegg må legge ved en underskrevet samværsavtale som dokumentasjon.

Likestillingsombudet viste til at bidragsreglene og kravene til dokumentasjon i seg selv er kjønnsnøytralt utformet. Regler som stiller strengere krav til bidragsyter enn til bidragsmottaker, vil likevel kunne være i strid med likestillingsloven, fordi ca 90 % av alle bidragsytere er menn. Ombudet uttalte videre at dette ulike kravet til dokumentasjon var en svært uheldig konsekvens av det nye regelverket. I og med at Barne- og familiedepartementet skal foreta en evaluering av de nye bidragsreglene etter en tid, sendte Ombudet derfor en kopi av brevet til departementet som en påminnelse om at problemstillingen må tas opp ved evalueringen.

Saksnummer: 2004/182
Emne: samværsklasse, barnebidrag
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0