En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med en rekke spørsmål relatert til fedres situasjon etter et samlivsbrudd. Nedenfor følger utdrag av Ombudets synspunkter på de enkelte temaene.

Barnefordeling og forholdet til likestillingsloven
Barnelovens regler om hvem av foreldrene barna skal bo sammen med etter samlivsbrudd er i seg selv kjønnsnøytral og ikke i strid med likestillingsloven. Ombudet går likevel inn for å endre barnelovens hovedregel etter samlivsbrudd slik at det klart signaliseres at begge foreldre skal være likeverdige også etter samlivsbrudd. Ombudet er i tvil om formuleringen av loven og om delt bosted bør innføres som hovedregel, men mener at man i alle fall må bort fra dagens ordning med en primær og en sekundær forelder.

Ombudet er av den oppfatning av både lovverk, rettsapparat og meklingsinstitusjoner til en viss grad preges av tradisjonelle oppfatninger og holdninger om at mor er den best egnede omsorgsperson etter et samlivsbrudd, og har gitt uttrykk for disse synspunktene gjentatte ganger overfor de ansvarlige myndigheter.

Barnetrygd
Barnetrygd utbetales til den som har daglig omsorg for barnet, noe som betyr at kvinner i større grad enn menn mottar barnetrygd etter et samlivsbrudd. Barnetrygden utbetales som hovedregel til mor imidlertid også til mor når foreldrene bor sammen. Likestillingshensyn tilsier at foreldrene her bør gis et valt om hvordan de ønsker stønaden utbetalt, og at det ikke bør stadfestes ved lov at mor har forrangen.

Redusering av bidrag som følge av samvær
Ombudet kjenner til at en del fedre har fått problemer med å få redusert bidraget i samsvar med samværets omfang fordi det ikke foreligger noen skriftlig samværsavtale. Dette er en utilsiktet konsekvens av det nye regelverket, og noe Barne- og familiedepartementet må ta med seg når de evaluerer de nye bidragsreglene.

Fri rettshjelp
Både Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling har konkludert med at reglene for fri sakførsel ikke er i strid med likestillingsloven. Ombudet ser imidlertid at reglene kan gi urimelige resultater i barnefordelingsaker fordi mor ofte er under inntektsgrensen mens far er over men at far likevel ikke ser seg i økonomisk stand til å starte en prosess. Ombudet har imidlertid forstått at praksis vedrørende innvilgelse av fri rettshjelp er relativt liberal, slik at det likevel vil være muligheter for far til å få innvilget dette.

Saksnummer: 2004/125
Emne: samlivsbrudd, fedre, barnefordeling, barnetrygd, barnebidrag
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0