Et ektepar hadde fått avslag på søknad om forhåndsgodkjenning for adopsjon av barn fra utlandet. De henvendte seg til Likestillingsombudet fordi de opplevde at de som mann og kvinne ikke ble sett på som likeverdige omsorgspersoner i søkerprosessen. Den kvinnelige søkeren hadde en revmatisk sykdom som kunne gjøre det vanskelig å ta seg av barn i perioder. Ekteparet mente utfallet av adopsjonssøknaden ville vært annerledes dersom det i stedet var den mannlige søkeren som var syk. I henvendelsen til ombudet viste ekteparet blant annet til en uttalelse fra Barne- ungdoms- og familieetaten om at ”Vi kan ikke se at mannlig søker i dette tilfellet kan kompensere for kvinnelig søkers helsemessige begrensninger.”

Likestillingsombudet fant at selve regelverket var kjønnsnøytralt utformet, i og med at det i retningslinjene blant annet står at det må legges vekt på at ”foreldrene skal utgjøre en omsorgsenhet”, og videre i departementets kommentarer: ”det avgjørende for om godkjenning skal gis må være hvorvidt sykdommen eller funksjonshemningen hos søkerne til sammen har betydning for deres omsorgsevne i dag og i framtiden.”

Spørsmålet var så om det ved anvendelsen av reglene legges vekt på kjønn. Barnevernstjenesten og Barne- ungdoms- og familieetaten påpekte at deres vurderinger av den samlede omsorgsevnen er den samme uavhengig av om det er mannlig eller kvinnelig søker som har et helseproblem. Forhåndsgodkjenning til adopsjon gis etter en skjønnsmessig vurdering av en rekke forhold. På bakgrunn av redegjørelsene hadde ombudet ingen holdepunkter for å slå fast at det var skjedd en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/312
Emne: adopsjon, godkjenning, helse, mødre
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0