En kvinne ble ansatt i et firma og undertegnet arbeidskontrakten. En måned etterpå informerte hun firmaet om at hun var gravid. Dette medførte at firmaet hevet arbeidskontrakten. Firmaet mente at kvinnen burde forstått at hun var gravid da hun aksepterte stillingen og at hun dermed ville være ute av stand til å utføre flere viktige arbeidsoppgaver som stillingen medførte. Kvinnen var gravid med tvillinger, noe som ville bety et langt fravær for henne i en for firmaet kritisk innarbeidelsesfase. Firmaet mente derfor at det forelå relevante bristende forutsetninger for inngåelsen av arbeidskontrakten.

Likestillingsombudet henvendte seg til firmaet og viste til at likestillingsloven § 4 annet ledd jfr § 3 inneholder et forbud mot å legge vekt på graviditet ved ansettelse/oppsigelse. I tillegg har både EF-domstolen og Klagenemnda for likestilling fastslått at det er ulovlig å avskjedige en arbeidstaker på grunn av graviditet selv om arbeidstakeren visste at hun var gravid da ansettelsesavtalen ble inngått. Ombudet konkluderte dermed med at firmaet hadde handlet i strid med likestillingsloven.

I etterkant av Ombudets avgjørelse fikk kvinnen opprettholdt sitt ansettelsesforhold til firmaet.

Saksnummer: 2004/072
Emne: arbeidsavtale, graviditet, heving
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0