En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han ønsket Ombudets vurdering av praksisen i et firma vedrørende utbetaling av lønn under fødselspermisjon. Firmaet dekket full lønn under fødselspermisjon for kvinnelige ansatte, mens mannlige ansatte kun fikk dekket differansen mellom sin lønn og folketrygdens ytelser i fire uker (fedrekvoten).

Likestillingsombudet fastslo at det var i strid med likestillingsloven å behandle kvinner og menn ulikt når det gjelder de økonomiske betingelsene under permisjon. Bedriften måtte derfor enten gi både kvinner og menn full lønn under hele permisjonstiden, velge å gi både kvinner og menn full lønn kun under uttak av permisjon som er forbeholdt det ene kjønn, eller la være å kompensere lønnsdifferansen for begge kjønn.

Bedriften tok Ombudets vurdering til etterretning. Etter styrevedtak vedtok bedriften å endre ordningen med lønn i permisjon, slik at kvinner og menn i permisjon kun ville få folketrygdens utbetalinger. Likestillingsombudet beklaget at styret valgte å kutte ned på godet med full lønn i stedet for å gi rett til full lønn under permisjon for både kvinner og menn. En ordning med full lønn til arbeidstakere som tar ut fødselspermisjon er et likestillingsfremmende tiltak fra bedriftens side. Slike ordninger vitner om at en bedrift har et bevisst forhold til likestilling, og at man som arbeidsgiver fullt ut aksepterer, og ser verdien i, at arbeidstakere får barn. Endringen var likevel lovlig, ettersom bedriften nå likebehandler sine kvinnelige og mannlige ansatte.

Saksnummer: 2004/084
Emne: lønn, fødselspermisjon
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0