Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en mann som hadde søkt kommunen om barnehageplass for sønnen sin. Da svarbrev på mottatt søknad fra kommunen kom var dette stilet til sønnens mor som mannen for øvrig var gift og bodde sammen med. Som far reagerte mannen på at det så ut til å være kjønn som var avgjørende for hvem som ble ansett som søker av barnehageplass i kommunen og han ba Likestillingsombudet om å se på saken.

Ombudet tok opp saken med kommunen, og informerte om at det kunne være i strid med likestillingsloven § 3 å registrere alle søknader om barnehageplass på barnets mor, uavhengig av hvem som undertegner søknaden. Kommunen forklarte hendelsen med at søknader om barnehageplass rutinemessig ble registrert på mor med mindre barnet kun bodde sammen med sin far. Bakgrunnen for dette var at de fleste barn bor sammen med sin mor, og kommunen anså rutinen som ressursbesparende. Videre ble ordningen begrunnet med kommunes hensikt med å ha prosedyrer og rutiner som er gjenkjennelig for brukerne. Kommunen anså deres rutiner å harmonere med prinsipper fra andre etater og viste til at trygdekontoret i kommunen som hovedregel utbetaler barnetrygd til mor som eksempel.

Kommunen forklarte videre at man aldri hadde fått reaksjoner på ordningen tidligere, men at man på bakgrunn av de reaksjoner som nå var kommet umiddelbart ville endre rutinene. Endringene innebar at det ikke lenger automatisk er mor som mottar brev og faktura, men at dette avgjøres av foreldrene ved utfylling av skjemaet.

Likestillingsombudet var fornøyd med at kommunen ville endre sine rutiner slik at de ble kjønnsnøytrale. De planlagte rutinene så ut til å tilfredsstille likestillingslovens krav og ombudet anså dermed saken som avsluttet.

Saksnummer: 2004/174
Emne: rutinemessig registrering på mor
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0