Likestillingsombudet mottok en klage fra en mann som mente at Forsvaret brøt med likestillingslovens intensjon og innhold. Forsvaret var ifølge klageren i gang med å bygge fem fregattaer innen år 2010 og samtlige var tiltenkt navn etter kjente menn.

Likestillingsombudet svarte klageren at hun mener det hadde vært positivt om flere skip, gater osv. hadde blitt oppkalt etter kvinner. Ombudet kunne derimot ikke se at navngivingen av akkurat disse fem båtene kunne ha noen merkbar betydning for likestillingen og henla saken. Henleggelsen var i tråd med forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling § 4 første ledd annet punktum. Bestemmelsen lyder: ”Finner Ombudet ellers at likestillingshensyn ikke tilsier at en sak forfølges, kan den henlegges.”

Saksnummer: 2004/279
Emne: Kjønnsdiskriminering i Forsvaret
Klager: mann
Lovanvendelse: § 10.