En organisasjon klaget til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde søkt på stilling som baseleder ved en skolefritidsordning, men hadde ikke fått stillingen. Hun mente seg forbigått i strid med likestillingsloven fordi en mann hadde blitt ansatt i stillingen.

For å undersøke om det forelå en forskjellsbehandling, sammenlignet ombudet søkernes formelle kvalifikasjoner (utdannelse og erfaring). Det kunne se ut til at kvinnen var noe bedre kvalifisert enn mannen, men forskjellen var såpass marginal at partene måtte regnes som tilnærmet likeverdige kandidater. Ifølge ansvarlig for SFOen var det utslagsgivende at mannen hadde interesse for og kunnskap om barn med særlige behov.

Likestillingsombudet konkluderte med at arbeidsgiver ikke handlet i strid med likestillingsloven ved å ansette en mannlig baseleder. Ombudet bemerket også at i og med at menn er underrepresentert ved vedkommende SFO, kunne man i dette tilfellet også ha benyttet seg av forskrift om særbehandling av menn. Ifølge denne forskriften har man adgang til å særbehandle menn ved ansettelser til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet mot undervisning av eller omsorg for barn. Det er ikke nødvendig at det fremgår av utlysningsteksten at slik særbehandling vil gjennomføres.

Saksnummer: 2004/321
Emne: SFO, ansettelse, baseleder, særbehandling, menn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.0