En kvinne var ansatt i et firma med bonussystem. Bonusen ble utbetalt på toppen av ordinær lønn og hadde en maksgrense per år. Systemet for utregning av bonusen var slik at det ble avtalt individuelle mål for hver enkelt medarbeider, og bonusen ble utbetalt dersom den enkeltes resultat oversteg det fastsatte målet. Ansatte med fravær på mer enn seks måneder i løpet av et år, uansett fraværsgrunn, fikk ikke utbetalt bonus. Kvinnen som klaget til Likestillingsombudet hadde hatt et fravær på åtte måneder i løpet av et arbeidsår, på grunn av lønnet og ulønnet fødselspermisjon. Hun hadde derfor kun vært i aktivt arbeid i fire måneder det aktuelle året, og fikk ikke utbetalt bonus.

Likestillingsloven § 3 fastslår at dersom man stilles dårligere enn man ellers ville ha blitt fordi man tar fødselspermisjon, er det en forskjellsbehandling som kan være i strid med likestillingsloven. Dette fordi kvinner tar mesteparten av fødselspermisjonen, og at en forskjellsbehandling av disse vil kunne innebære en indirekte forskjellsbehandling av kvinner.

Av Likestillingsombudets praksis med saker om bonusutbetaling og permisjon, kan det utledes følgende:
Hvis utbetalingene er å anse som generelle tillegg som ikke relateres til resultatet i noe bestemt år, skal ansatte i fødselspermisjon behandles likt som andre ansatte. Det skal altså ikke foretas noen avkorting.
Når det gjelder resultatbaserte bonussystemer, er utgangspunktet at man har krav på sin rettmessige del av bonusen beregnet ut fra hvor mye man faktisk har arbeidet og dermed bidratt til resultatet.

I denne saken dreide det seg om en resultatbasert bonusordning, noe som skulle tilsi at kvinnen skulle ha utbetalt sin andel av bonusen. Ombudet presiserte imidlertid at selv om kvinner er lovpålagt å være borte fra arbeidet i forbindelse med fødsel i ni uker av permisjonen, er det ikke dermed sagt at man har et krav på bonus for disse ukene. Man har ikke krav på lønn fra arbeidsgiver i permisjonstiden, man har kun krav på fødselspenger fra trygden. Det betyr at man helle ikke har krav på bonus og andre ytelse som faller inn under lønnsbegrepet. Det er altså opp til hver enkelt arbeidsgiver å dekke lønn i permisjonstiden, og det følger av en tolkning av arbeidsgivers reglement eller avtale om dekning av lønn, om for eksempel tapt bonus også er ment å skulle kompenseres.

I klagesaken argumenterte arbeidsgiver med at man måtte ha en viss periode å forholde seg til for å kunne beregne den enkeltes bonus/bidrag til resultatet. Det viste seg imidlertid at det var mulig å vurdere kvinnens resultatoppnåelse per måned. Ombudet konkluderte derfor med at kvinnen hadde rett til å få bonus beregnet ut fra de fire månedene hun faktisk hadde vært i arbeid det aktuelle året.

Selv om arbeidsgiver ikke var enig i ombudets konklusjon, valgte de likevel å utbetale kvinnen bonus i tråd med Likestillingsombudets avgjørelse.

Saksnummer: 2004/075
Emne: bonus, fødselspermisjon, avkorting
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0