En mann henvendte seg til Likestillingsombudet blant annet fordi han mente at regelverket for engangsstønad i forbindelse med fødsel var diskriminerende. Dette fordi det kun er mor som har rett til slik stønad. Mannen viste til at stønaden sannsynligvis ikke er ment til underhold av mor, men til omsorg for barnet. Han mente derfor at stønaden burde gis også til mannlige norske statsborgere som får barn.

Ombudet fikk en redegjørelse fra Barne- og familiedepartementet i saken. Departementet opplyste at opprinnelig var det et uttrykt siktemål med engangsstønaden å bidra til å likestille hjemmearbeidende og yrkesaktive kvinner trygdemessig. Senere har det blitt fokusert noe mer på utgiftsdekningsaspektet. Det som ligger fast, er at engangsstønaden er et alternativ til løpende fødselspenger for kvinner som får barn. Departementet viste imidlertid til at regjeringen ønsket en mer likestilt fødselspengeordning, og at engangsstønaden ville bli inkludert i de vurderinger som gjøres med hensyn til mulige endringer.

Likestillingsombudet tok departementets svar til etterretning, men fremhevet likevel at fedre bør ha rett på engangsstønad etter folketrygde på lik linje med mødre. Dette innspillet har ombudet også tidligere gitt til regjeringen; at engangsstønad bør vurderes på samme måte som fødselspenger, og at rettighetene bør være like for kvinner og menn.

Saksnummer: 2005/177
Emne: fødsel, fødselspenger, engangsstønad, far
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0