En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han mente seg forskjellsbehandlet ved søknad om etablererstipend til selvstendig næringsdrivende. Ved kontakt med etaten som skulle tildele etablererstipend, fikk han forståelsen av at det kun var kvinner som kunne motta økonomisk støtte.

Likestillingsombudet kontaktet etaten, og fikk vite at Kommunal- og regionaldepartementet hadde gitt etaten pålegg om at andelen kvinner blant dem som fikk etablererstipend skulle være minst 40 %. Dette hadde etaten forsøkt å etterleve. Det var imidlertid ikke bare kvinner som fikk slikt stipend. På landsbasis var det flest menn som fikk stipend, og menn mottok også mer enn kvinner når man så på beløp. Begrunnelsen for 40 % andelen var å fremme likestilling mellom kjønnene, og etaten anså sin praksis for å være i samsvar med likestillingsloven § 3a.

Likestillingsombudet stilte seg positiv til at etaten ønsker å fremme kvinners etableringer i et næringsliv som i utgangspunktet er svært mannsdominert. Ombudet påpekte likevel at det er grenser for hvor langt man kan gå i å særbehandle kvinner i medhold av § 3a. Særbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor mannlige søkere. Det kunne derfor ikke helt utelukkes at etaten i enkeltsaker begikk lovbrudd, selv om kvinnesatsingen som sådan var i samsvar med likestillingsloven. Ut fra opplysningene i den konkrete saken kunne ombudet imidlertid ikke se at det var grunnlag for å hevde at det hadde foregått en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/447
Emne: etablering, likestillingstiltak, stipend
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.a