En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende fordelingen av stønadsdager for foreldrene ved fravær på grunn av sykt barn. Kvinnen opplyste at hun som alenemor har mulighet til å være hjemme med sykt barn i 20 dager, mens barnefaren ikke har denne muligheten selv om det er hans avtalte samværstid. Kvinnen oppfattet dette som diskriminerende overfor henne fordi det ved en eventuell ny ansettelse kan være en bakenforliggende grunn til at man ikke får stillingen. Dette fordi arbeidsgiver kan se at arbeidstaker med aleneomsorg for barn potensielt kan være mer borte fra jobb enn en annen arbeidstaker.

Likestillingsombudet viste til at det kan være en indirekte forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven dersom regelverket er slik at samværsforeldre ikke får rett til omsorgspenger for å være hjemme med sykt barn som de har omsorg for. Dette fordi det fortsatt er flest menn som har samværsrett.

Reglene om rett til omsorgspenger ved fravær på grunn av barns sykdom står i folketrygdloven kap 11. I § 9-6 fremgår det at omsorgspenger etter § 9-5 første ledd ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager til henholdsvis 20 og 30.

Det fremgår av folketrygdloven § 9-6 femte ledd at selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Det er et vilkår at trygdekontoret får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen. Regelverket gir dermed også samværsforeldre rett til fri ved omsorg for barn, og medfører derfor i utgangspunktet ikke en forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Ombudet påpekte i tillegg at det vil kunne være indirekte forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven dersom man ikke får en jobb fordi man har aleneomsorgen for barn.

Saksnummer: 2005/050
Emne: syke barn, dager, fravær, stønadsdager
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0